Betingelser

 • Priser:
  Våre priser er veiledende priser til kunde ekskl. frakt/porto/emballasje og merverdiavgift. Prisene er basert på det generelle kostnadsnivået, priser fra underleverandør, råvarepriser og valutaforhold. Vi forbeholder oss derfor rett til prisendringer uten varsel dersom noen av disse faktorene endres. Våre videreforhandlere kan fritt fastsette egne videresalgspriser for produktene og fastsetter selv evt.rabatter til sine kunder.
 • Levering:
  EXW (Incoterms 2010). Våre lagere i Sverige eller Norge.
 • Emballasje:
  Betales av kjøperen og tas ikke i retur.
 • Ekspedisjonsgebyr:
  Ordre mindre enn kr.1.000,- netto fakturert belastes med et ekspedisjonsgebyr på kr.100,-. For ikke lagerført materiell, blir eventuelle ekspedisjonsgebyrer fra underleverandør belastet kjøper.
 • Returer:
  1. Retur blir akseptert fra en kunde som har kjøpt varen hos oss, og kun etter forhåndsavtale med oss. Generelt skal varerene være i orginalemballasje, være kurante og salgbare. Vår lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjør om varen er salgbar. Ved retur til lager skal de være lagerført.
  2. Referansenummer fra vår saksbehandler, samt vårt ordre- eller fakturanummer skal påføres returen, eventuelt returseddelen, sammen med opplysninger om hvem som har akseptert returen.
  3. Ved retur i h.t. punkt 1 og 2 belastes kunden med returomkostninger på 20% av netto fakturaverdi, dog minimum kr.50,- pluss emballasjekostnader. Hvis ordrenr./fakturanr. Ikke er kjent, kan returen aksepteres, men krediteres da med basis i listepris, minus avtalerabatt, minus 50%. Returadresse oppgis av oss.
  4. Feilleveringer krediteres 100% i henhold til fakturaverdi, og fraktkostnader dekkes av Automasjon & Sikkerhet AS,
  5. Varer som ikke lagerføres tas normalt ikke i retur. Hvis underleverandør aksepterer retur, vil kreditering skje ifølge punkt 3 med tillegg av underleverandørs returomkostninger.
 • Betalingsbetingelser:
  Netto kontant eller faktura etter skriftlig avtale. Ved forsinket betaling påløper morarente i henhold til gjeldende sats i lov om renter ved forsinket betaling m.m.
 • Salgspant (varepant):
  Varen forblir Atuomasjon & Sikkerhet sin eiendom inntil den fullt ut er betalt.
 • Øvrige betingelser:
  Forhold som ikke er regulert av «Standardbetingelser» reguleres av NL09 med følgende tillegg:
  Leverandøren har intet ansvar for indirekte tap eller følgeskader hos kunden, og kunden skal holde leverandøren skadesløs for egne indirekte tap og følgeskader. Leverandørens totale samlede ansvar under kontrakten er begrenset til 100% av kontraktssummen eks.mva. for den vare som kravet/kravene knytter seg til.
 • RENAS:
  Alle våre produkter inngår i en avtale med. bransjens eget returselskap for næringselektro-RENAS AS. Enten direkte fra oss eller via våre underlverandører. Alle EE produkter som omsettes inngår i et system for retur og gjenvinning og kan leveres til forhandler eller kommunalt avfallsmottak